Search
Päring

Memo meie kliendile või tarnijale isikuandmete töötlemise ja kaitse kohta

Millistel eesmärkidel ja milliseid Teie andmeid me kogume ja töötleme?

Klient:

Ettevõtte ja teenuste saaja vahel kirjalikult või suuliselt sõlmitud lepingute ja muude kokkulepete nõuetekohaseks ja seaduslikuks täitmiseks, või tegevuste teostamiseks andmesubjekti taotlusel enne ettevõttega lepingu sõlmimist või ilma lepinguta.
 • Enne teenuse tellimist: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-post, tarne-/ehituskoht. Muud andmed, kui olete need ise esitanud (nt e-kirja jaluses, messil, telefoni teel jne).
 • Kui pöördute juriidilise isiku nimel: Teie ees- ja perekonnanimi, ametinimetus, otsetelefoni number ja e-posti aadress.
 • Kui pöördute füüsilise isikuna: ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, põllumajandustootja kood (teie valikul), elukoha aadress, pangakonto number, telefoninumber ja e-post.
Statistilistel eesmärkidel küpsiste abil, veebilehe kaudu. Veebilehe ja meie Facebooki konto külastajate poolt kasutatavad seadmed, veebilehitseja, operatsioonisüsteem, sugu, vanuserühm, keel, linn, regioon jne.
Vara kaitseks Teie kujutis, kui külastate meie tehase territooriumi või siseruume.

Kaupade tarnijad ja teenuste osutajad:

Ettevõtte ja teenuste saaja vahel kirjalikult või suuliselt sõlmitud lepingute ja muude kokkulepete nõuetekohaseks ja seaduslikuks täitmiseks, või tegevuste teostamiseks andmesubjekti taotlusel enne ettevõttega lepingu sõlmimist või ilma lepinguta.
 • Enne teenuse tellimist: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-post. Muud andmed, kui olete need ise esitanud (nt e-kirja jaluses).
 • Kui olete juriidilise isiku esindaja: Teie ees- ja perekonnanimi, ametinimetus, otsetelefoni number ja e-posti aadress.
 • Kui olete füüsiline isik: ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, põllumajandustootja kood (teie valikul), elukoha aadress, pangakonto number, telefoninumber ja e-post.
Väärtuslike koormate (seadmed/masinad) ja sõidukijuhtide tervise kaitseks, samuti lepingute täitmise tagamiseks (lepingutega sätestatud veoteenuste eest tasumiseks vastavalt läbisõidule).
 • GPS, ettevõttele transporditeenuseid osutavate vedajate andmed.

Märkus: kui andmesubjekt ei soovi, et tema andmeid pärast tööd GPSi abil kogutaks, võib ta tööandjale kuuluvat autot mitte kasutada.

Vara kaitseks Teie kujutis, kui külastate meie tehase territooriumi või siseruume.

Kas isikuandmete esitamine on kohustuslik?

Klient:

Me ei küsi andmeid, mis ei ole meile vajalikud meie tegevuses ja teenuste osutamisel, mis on seotud ülalmainitud isikuandmete kogumise eesmärkidega. Seepärast, keeldudes vajalikke andmeid esitamast, keeldute samal ajal ka meie teenuste tellimisest või aluse olemasolul ka edasisest koostööst, kui teenuste osutamine on juba alanud.

Kaupade tarnijad ja teenuste osutajad:

Me ei küsi andmeid, mis ei ole meile vajalikud meie tegevuses ja teenuste/kaupade ostmisel, mis on seotud ülalmainitud isikuandmete kogumise eesmärkidega. Seepärast, keeldudes vajalikke andmeid esitamast, keeldute samal ajal ka meie teenuste tellimisest või aluse olemasolul ka edasisest koostööst, kui teenuste osutamine on juba alanud.

Kust me Teie andmed saame?

Klient:

Saame Teie andmed ainult otse Teilt; kui aga olete ettevõtte esindaja, siis võime saada Teie andmed ka teiselt kontaktisikult antud ettevõttes (nt administraatorilt, juhilt, finantsjuhilt jne).

Kaupade tarnijad ja teenuste osutajad:

Saame Teie andmed otse Teilt, avalikult kättesaadavatest kontaktandmetest; kui aga olete ettevõtte esindaja, siis võime saada Teie andmed ka teiselt kontaktisikult antud ettevõttes (nt administraatorilt, juhilt, finantsjuhilt jne).

Millised õigused on Teil andmesubjektina?

 • Saada teavet oma andmete töötlemise kohta (klient).
 • Õigus oma andmetega (kaasa arvatud videosalvestised) tutvuda ja nende koopiaid saada.
 • Nõuda oma andmete parandamist, kustutamist, edastamist või nende töötlemise piiramist.
 • Nõuda oma andmete töötlemise piiramist.
 • Nõuda oma isikuandmete edastamist teistele vastutavatele töötlejatele.
 • Andmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta.
 • Mittekohustuslike andmete töötlemiseks nõusolekut mitte anda.
 • Meie tegevuse osas kaebusi esitada.

Kuidas olemasolevaid õigusi kasutada?

Esitada kirjalik avaldus ettevõtte juhile või turundusjuhile, esitades ID-kaardi või passi või e-posti teel info@borga.lt, kui kinnitate avalduse oma e-allkirjaga.

 

Anname Teile vastuse30 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui niisugune tähtaeg ei ole objektiivselt piisav. Viimasel juhul teavitatakse Teid tähtaja pikendamisest ja selle põhjustest.

 

Avalduses palun märkige ära: oma ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed ja õigus, mida soovite kasutada.

 • Kui soovite oma andmetega tutvuda, täpsustage, millist teavet saada soovite (nt milliseid teie andmeid töödeldakse ja mis eesmärgil, kellelt need koguti, kellele edastati jne).
 • Lisateabe saamiseksoma õiguste ja nende rakendamise kohta palun võtke ühendust järgnevatel kontaktandmetel..

Kellele me Teie isikuandmeid edastada võime?

 1. Riigiasutustele (masksuamet, sotsiaalkindlustusamet, kohtud, kohtutäiturid, notarid, õiguskaitseasutused) õigusaktidel põhinevate nõuete olemasolul või tööandjate õigustatud huvide/õiguste kaitse alusel (nt võlgnevuse välja nõudmine, õigusvaidluste lahendamine, riigiasutuste nõudmisel jne);
 2. Juristidele, audiitorfirmadele, IT-spetsialistidele: lepingute täitmiseks.
 3. Postiasutustele ja kullerifirmadele ning samalaadseid teenuseid osutavatele subjektidele: Teie soovil või Lepingu täitmise tagamiseks.
 4. Meie kontserni siseselt EL/EMP territooriumil: lepingu tingimuste kooskõlastamise ja lepingu täitmise tagamiseks.
 5. Teistele subjektidele: Kui kasutate tingimustes kirjeldatud andmete edastamise õigust.

Teie andmete edastamisel tegutseme eranditult Teie huvides või vastavalt õigusaktide nõuetele; tagame edastatavate andmete kaitse edastamise ajal.

Kui kaua Teie andmeid säilitame / töötleme?

Teie andmeid säilitame:

 • Nii kaua, kui seda nõuavad õigusaktid, näiteks lepinguid säilitatakse 10 aastat pärast lepingu lõppemist, arveid 10 aastat pärast nende väljastamist.
 • Kirjavahetus, pakkumused – 3 aastat, v.a juhul, kui tellitakse teenuseid (tarnijale).
 • Garantii kehtivusaja jooksul, kui Teie ostetud tootele kehtib garantii (kliendile).
 • Videosalvestisi – 20 päeva, kui külastate meie tehase territooriumi või siseruume.
 • Andmete varukoopiaid – 30 päeva.
 • GPSi andmeid – 7 kuud (ainult mõnede teenusepakkujate puhul).

Esitatud lepingute ja nende lisadega saate alati üksikasjalikult tutvuda ning oma õiguste ja nende ulatuse kohta lisateavet saada. Kui arvate, et toime on pandud rikkumine, siis pöörduge meie poole ja/või võtke ühendust vastavate pädevate asutustega: riikliku andmekaitse Inspektsiooniga, kohtuga jne.

Olete kohustatud tagama teile edastatud dokumentide konfidentsiaalsuse, välja arvatud juhul, kui see on oluline Teie õiguste kaitsmiseks (riigiasutused, juristid, audiitorid) (kaupade tarnijale ja teenuste osutajale).

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Show more {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Please wait, searching for "{{query}}" ...